Χαρακτηριστικά

Βασική περιγραφή

Το σύστημα διαχειρίζεται ένα σύνολο από σελίδες. Κάθε σελίδα μπορεί να έχει υποσελίδες. Κάθε σελίδα μπορεί να έχει ελληνικό και αγγλικό κείμενο, μια βασική φωτογραφία και ένα σύνολο από συνημμένες φωτογραφίες και αρχεία.

Γλώσσες

Το σύστημα υποστηρίζει δύο γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά. Τα εικονίδια ή σύνδεσμοι που αφορούν στην γλώσσα που βλέπει ο επισκέπτης τον οδηγούν στην ίδια σελίδα και όχι στην αρχική της αντίστοιχης γλώσσας.

Δενδρική δομή

Η δενδρική δομή υλοποιείται ορίζοντας για κάθε σελίδα την πατρική της. Προφανώς κάποιες σελίδες δεν θα έχουν πατρική και αυτές ορίζονται ως "ριζικές". Η σειρά που εμφανίζονται οι υποσελίδες σε μια λίστα είναι πλήρως οριζόμενη από τον χρήστη.

Κάθε σελίδα μπορεί λοιπόν να έχει υποσελίδες. Παράδειγμα είναι μια σελίδα με τίτλο "Προϊόντα" που χωρίζεται σε "Συσκευές", "Ανταλλακτικά" και "Αναλώσιμα".

Εικόνες

Κάθε σελίδα μπορεί να έχει μια βασική εικόνα. Ενα εικονίδιο παράγεται αυτόματα με διάσταση 100 x 100 pixels, ωστε να μην έχει σημασία αν η εικόνα είναι οριζόντια ή κατακόρυφη. Το εικονίδιο αυτό μπορεί να εμφανίζεται στην λίστα υποσελίδων της πατρικής σελίδας.

Παράδειγμα αποτελεί κάποιο προϊόν, όπου παρέχουμε φωτογραφίες από όλες τις οπτικές γωνίες, ή από όλα τα διαθέσιμα χρώματα.

Αρχεία

Κάθε σελίδα μπορεί να έχει ένα σύνολο από συνημμένα αρχεία. Στον επισκέπτη του ιστότοπου εμφανίζονται ως σύνδεσμοι στα αρχεία με αυτόματη εμφάνιση του εικονιδίου (ανάλογα με τον τύπο του αρχείου), του μεγέθους και της ημερομηνίας.

Παράδειγμα αποτελεί κάποια σελίδα προϊόντος, όπου επισυνάπτουμε ένα έγγραφο με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Πρότυπο

Η μορφή των σελίδων, όπως θα φαίνεται στον επισκέπτη, ορίζεται μέσω μιας πρότυπης σελίδας που περιέχει εντολές. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε την εμφάνιση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χάσουμε ή να αλλάξουμε το περιεχόμενο των κειμένων μας.

Εικόνες


ccc_tree

ccc_english

ccc_attachments